Klub slovenských poľovníčok

Klub slovenských poľovníčok

 

 

  • Poľovnícka organizácia – člen Slovenskej poľovníckej komory – celoslovenská pôsobnosť
  • podpora žien poľovníčok v poľovníckych aktivitách a podpora mladých poľovníčok

  • udržiavanie poľovníckej kultúry, etiky a tradícií

  • ochrana prírody a životného prostredia

  • vzdelávanie, práca s deťmi a mládežou

  • propagácia zdravého stravovania, divina ako spôsob zdravej výživy a stravovacie zvyklosti, poľovnícke kulinárstvo

  • poľovnícka móda

  • organizovaná poľovnícka organizácia v rámci Slovenskej poľovníckej komory v úzkej spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom

  • vzdelávanie a spolupráca s médiami

Klub slovenských poľovníčok je neziskovou poľovníckou organizáciou, zriadenou v zmysle Zákona č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá združuje občanov Slovenskej republiky, predovšetkým ženy, ktoré sú držiteľmi poľovných lístkov a je súčasťou Slovenskej poľovníckej komory. Klub vznikol dňa 16. 7. 2010 na zakladajúcej schôdzi klubu vo Varíne a svojej pôsobenie zahájil ustanovujúcou konferenciou dňa 20. 8. 2010 v Dudinciach. Klub má celoslovenskú pôsobnosť a slávnostne bol do poľovníckeho života uvedený pri príležitosti Dní Sv. Huberta vo Svätom Antone 4. 9. 2010. Cieľom Klubu slovenských poľovníčok je predovšetkým podpora žien poľovníčok a priateliek poľovníctva pri ich aktivitách v poľovníctve, podpora mladých poľovníčok, zachovávanie kultúry a etikety v poľovníctve, podpora vzdelávania v poľovníctve, spolupráca pri vytváraní módy v poľovníctve, propagácia poľovníckeho kulinárstva, ako vhodnej formy zdravých stravovacích návykov, propagácia poľovníctva a ochrana prírody medzi verejnosťou a najmä mládežou. Orgánmi KSP sú konferencia KSP, prezídium KSP a dozorná rada KSP. Na čele KSP stojí prezidentka KSP a tak ako celé prezídium, je volená na obdobie piatich rokov. Prezídium KSP je výkonným orgánom KSP.

 Klubu slovenských poľovníčok v roku 2020